Obnovení starého přívodu vody do štoly v Bohutíně - rozšíření vodního koridoru pro zásobu vody

David Alimov
193 000 Kč
0 líbí se mi
Bohutín
Příroda, zeleň

Vyčištění, úprava a částešně rozšíření vodního koridoru, jež vede v lese z Obce Tisová, Bohutím , Příbram k jezírku Rusalka. Dnes již zastaralý přívod vody do Příbramských dolů je částečně zavodněn. Projekt by pomohl rozšířit množství vody, jež by se držela v krajině a umožnila tak rozvoji přírodních živočichů a zvýšení vlhkosti v lese čím by se stal více lákavým pro turisty v horkých letních dnech a zpříjemnil by výlet pro turisty a obyvatelé z okolních vesnic a Příbrami.

Turysté jež jdou z Příbrami po modré turistické stezce (Svatojakubské cestě) k jezírku Rusalka jež se nachází u Vysoké u Příbramě, prochází lesem za obcí Tisová. V lese je cesta dlouhá přibližně 1 km na pozemku 792 v katastrálním uzemí Bohutín. Po levé straně směrem z Příbrami je starý vodní přivadeč do Příbramských dolů. Od podzimu do léta je přivaděč částečně naplněn vodou a napomáhá tak rozvoji drobných vodních tvorů a zvyšuje vlkost v lese. Zároveň tvoří pekný doplněk pro turisty či cyklisty. Avšak v době velkého sucha je přivadeč vysušován horkem.
Náš projekt by měl za cíl obnovit místa jež znemožňují toku vody do dalších částí, jež by pomohli udržet více vody v přírodě. Zároveň bychom chtěli část přivaděče vyčistit od spadlého dřeva, porostů a plastů a plechovek. Některá místa by musel být opravena a souběžná cesta upravena tak, aby voda nestýkala na cestu a zůstala v přivaděči. Vybudovala by se nová místa (vjezdy do lesa s trubkou umístěnou v zemi) a nové lávky, které by zajistili odtok přebytečné vody. Poslední část projektu by pomohla s rošířením estetiky cesty = výsadbou keřů jež mají rády vodu (lísky, vrby, atd), květiny a stromy (javory, cedry, atd.). Na konec bychom chtěli umístit cedule s hystorií přivaděče a popis výhledů na Brdy a Bohutín.

Vše se nachází na pozemku Lesů CR. Kraj či obec by mohla získat dotaci z EU na zadržení vody v krajině a tím tolik nezatěžovat investici Kraje.

Veřejný přínos projektu

Obnova přivaděče přiláká turisty, zpříjemní procházky obyvatelům přilehlích obcí a Příbrami. Zadržení vody v krajině. Rozšíření bioflory a fauny. Lepší životní prostředí.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Sterk na úpravu cest do lesa
8 000 Kč
Vybudování odtoku vody
10 000 Kč
Zemní práce na opravu cesty a tvaru přivaděče
35 000 Kč
Roury na vody pod cesty do lesa 3 ks
12 000 Kč
Keře a stromy
30 000 Kč
Zemní práce na úpravu cest do lesa - 3 dny
18 000 Kč
Zemní práce na obnově dnes již části přivadeče bez vody
20 000 Kč
čas lidí, jež budou uklízet a čistit oblast - mohou provést TS Příbram
20 000 Kč
Cedule 2 ks
5 000 Kč
Projektová dokumentace
20 000 Kč
Maximálně revize růstů stromů či obnova
15 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
193 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Lesy ČR, Lesní závod Konopiště
Dovolujeme si upozornit, že na dotčené části pozemku parc. č. 792 v kat. území Bohutín je situován tok – netok, konkrétně se jedná o otevřený příkop, tzv. „struha“, která byla vybudována počátkem 19. století z důvodu přivedení vody z vodní nádrže Pilská k důlním stavbám, z celkové původní délky 17,5 km jsou tyto struha jedním z posledních dochovaných fragmentů této technické památky. Souběžně se struhami byla vybudována i obslužná komunikace sloužící pro údržbu a opravu tohoto vodního díla, dnes se ve smyslu ČSN 73 6108 jedná o technologickou linku, která slouží vlastníkům lesa k odklizení vytěžené dřevní hmoty z přilehlých lesních pozemků. Nesouhlasíme s Vaším názorem, že pročištěním struh dojde k zadržení povrchové vody po delší dobu v zájmovém území. Musíme si uvědomit, že struha k dnešnímu dni nejsou průtočná (nemají přítok ani odtok), zachytávají pouze srážkovou vodu. Výsadba břehového porostu zvýší transpiraci i evapotranspiraci, kořeny stromů i křovin navíc mohou porušit břehy struh. Navrhovaným pročištěním či dokonce rozšířením těchto struh, případně vybudováním navržených mostků a propustků by došlo k nevratnému poškození této technické památky. S ohledem na již uvedené Vám sdělujeme, že nesouhlasíme s realizací projektu na námi spravovaném pozemku parc. č. 792 v kat. území Bohutín.
Neproveditelný