GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Středočeský kraj jako veřejnoprávní korporace tímto deklaruje soulad jím prováděných zpracování osobních údajů s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také “GDPR”) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů
Středočeský kraj se sídlem v Praze 5, ul. Zborovská 11, IČ: 70891095.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
• E-mail: poverenec.OU@kr-s.cz
• Kontaktní poštovní adresa: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
• Datová schránka: keebyyf

Účel zpracování osobních údajů
Realizace projektu Participativního rozpočtu schváleného Radou kraje Usnesením č. 070-03/2020/RK ze dne 20. 1. 2020.

Subjekty údajů
• Navrhovatelé projektů
• Občané Středočeského kraje účastnící se hlasování

Zpracovávané osobní údaje
A) navrhovatelé projektů:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo

B) občané účastnící se hlasování:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Číslo občanského průkazu

Právní důvod zpracování osobních údajů
Právním důvodem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – zpracování údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Zdroj osobních údajů
Zdrojem osobních údajů jsou jednotlivé subjekty údajů vstupující do projektu Participativního rozpočtu.

Doba uložení osobních údajů                                                                            
Doba uložení osobních údajů je správcem stanovena na 4 roky od jejich poskytnutí.

Předávání osobních údajů třetím osobám a do ciziny
Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám ani do ciziny.

Zpracovatel osobních údajů
Středočeský kraj v rámci projektu Participativní rozpočet zpracovává osobní údaje z fyzicky (poštou nebo osobně) doručených formulářů (podání projektu resp. hlasovací lístek). Elektronicky podané formuláře zpracovává technologický partner, společnost inQool a.s, IČ: 29222389.

Práva subjektu údajů

 • Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů – Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů, na přístup k osobním údajům – právo subjektu údajů získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat.
 • Subjekt údajů má právo požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Subjekt údajů má právo být seznámen se skutečnostmi, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
 • Subjekt údajů má právo požadovat po správci omezení zpracování osobních údajů.
 • Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů.