Cestička Hlinišťaty

Lucie Sepekovská
395 040 Kč
82 líbí se mi
Horní Kruty
Příroda, zeleň

Hlinišťata je místní název pro nevzhlednou bývalou černou skládku v Obci Horní Kruty. Nyní je to těžké, ale představte si cestičku vinoucí se mezi stromy, kde se můžete posadit do trávy, nebo si utrhnout jablko ze stromu. Prořezáním, vyčištěním a srovnáním terénu z pozemku vytvoříme příjemný odpočinkový a užitečný prostor.

Cílem projektu je revitalizovat území, které bylo dlouhá léta používáno jako černá skládka. Tento projekt by z nepřístupného a neudržovaného místa udělal ideální prostor pro relaxaci a odpočinek.
Řešený prostor se nachází blízko centra obce. Terén je v současné době velmi nerovný, zřejmě důsledkem různých navážek. Nachází se zde i několik poničených stromů, které hrozí zřícením a pohyb v jejich blízkosti je nebezpečný. Údržba je problematická.
Projekt by začal kácením nebezpečných dřevin, odstraněním náletů a ošetřením a úpravami stromů, které lze zachránit. Následovaly by zemní práce – modelace terénu, jeho vyrovnání a přizpůsobení tak, aby bylo možné jej sekat traktorovou sekačkou. Zároveň by se vybudovala mlatová cesta pro pěší, která by propojila hlavní silnici – vstup od sokolovny, kolem dětského hřiště. Dále by se pokračovalo po nové mlatové cestě a ta by se napojila na účelovou komunikaci, která vede od rybníka. Zejména pro obyvatele 36 bytů v bytových domech, které se nachází hned naproti, by to bylo krásné místo k zahájení procházky, venčení psů či odpočinku pod korunami stromů.
Místa podél cesty by byla osázena trávou. Vzdálenější a ne tolik exponovaná místa by byla ponechána divočejší, sekána méně často, aby mohl vzniknout prostor pro luční květy, motýly, brouky a další hmyz a živočichy.
Jelikož bude nutné pokácet některé stromy, chtěli bychom vysázet 4 nové stromy. Jednalo by se o stromy ovocné (jabloně, hrušně atd.) Pokud bude tento projekt podpořen, mohly by tyto stromy být základem pro veřejný ovocný sad, který by se mohl časem rozšiřovat. Takový ovocný jedlý park. Byla by to ideální příležitost k zapojení místní komunity.
Projekt je umístěn na pozemcích 241/26 a 241/21 v k.ú. Horní Kruty, které jsou jsou ve vlastnictví Obce Horní Kruty. V územním plánu obce je plocha vedena jako veřejná zeleň – plocha veřejného prostranství. Po uskutečnění tohoto projektu by konečně plnohodnotně splňovala tuto funkci.

Veřejný přínos projektu

Tento projekt by využil perspektivní a v současnosti neudržovaný prostor. Zlepšil by životní prostředí v obci a biodiverzitu (obnovením lučního porostu a zasazením ovocných dřevin). Místo by bylo využíváno všemi věkovými kategoriemi. Ideální je jeho pozice za dětským hřištěm u sokolovny, takže může být využíváno pro procházky a odpočinek rodin s malými dětmi. Přispěje ke zvýšení kvality života obyvatel díky vzniku nových pobytových ploch v zeleni a rozvoji cestní sítě.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Mlatová cesta
156 000 Kč
Výsadba trávníku (na nejexponovanějších místech podél cesty)
40 740 Kč
4 x výsadba ovocného stromu
12 000 Kč
Ošetření vzrostlých stromů, odstranění poškozených a nebezpečných dřevin
36 300 Kč
Zemní práce - modelace terénu
150 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Údržba by se v dalších letech prováděla v rámci běžné údržby zeleně obce
0 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
395 040 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
OŽP, oddělení ochrany životního prostředí
Revitalizace a zpřístupnění veřejných pozemků v zázemí obce lze z pohledu ochrany přírody a krajiny jednoznačně přivítat jako lokální podporu veřejné pobytové zeleně s návazností na okolní krajinu, s potenciálem rozšiřování ovocných výsadeb a vytvoření přírodě blízkých stanovišť. Orgán ochrany přírody doporučuje podpořit realizaci projektu s výhradami.
Proveditelný s úpravami