Mechanická zábrana a fotopast v Kuštově a Ottově ulici v Rakovníku proti vjezdu těžkých nákladních vozidel

Ing. Vít Pospíšil
399 995 Kč
61 líbí se mi
Rakovník
Doprava

Po krajské silnici III/22912, která vede Kuštovou ulicí v Rakovníku denně projede zákazem vjezdu vozidel s okamžitou hmotností nad 3,5t s dodatkovou tabulkou mimo BUS ze strany Ottovy ulice a zákazem vjezdu 6t s dodatkovou tabulkou mimo dopravní obsluhy ze strany ulice V Lubnici do průmyslové zóny 178 těžkých nákladních vozidel (a 40 autobusů) a zákazem vjezdu vozidel s okamžitou hmotností 23t s dodatkovou tabulkou jediné vozidlo 34t na mostu III/22912-0 v Ottově – Trojanově ulici 154 jízdních souprav, tedy kamionů s návěsem nebo přívěsem. Silnice III/22912 nemá pro těžkou nákladní dopravu odpovídající povrch ani podklad. V Ottově ulici a především v křižovatce ulic Ottova a Kuštova se nachází již déle než 3 roky velký výtluk a nerovnost na jejichž opravu nemá Krajská správa a údržba silnic finanční prostředky. V důsledku špatného a neodpovídajícího stavu krajské komunikace a nedodržování dopravního značení řidiči těžkých nákladních vozidel, včetně převážení nadměrných nákladů do průmyslové zóny z důvodu nedostatečné dimenze kruhového objezdu v Plzeňské ulici na silnici II/229 jsou již vážně poškozeny prakticky všechny domy původní historické obytné zástavby převážně z 19. století i nové zástavby nacházející se v bezprostřední blízkosti vozovky. V roce 2004 došlo v Kuštově ulici dokonce v důsledku těžké dopravy k utržení vodovodu a vytopení sklepů dvou bytových domů, stížnost podalo tehdy MěÚ již 129 obyvatel ulice. Nejhorší je situace v Křižovatce ulic Ottova a Kuštova, kde jsou staticky poškozeny všechny domy, praskliny jsou patrné při pohledu z ulice. Mimo poškození obytné zástavby domů dochází k vážnému poškozování životního prostředí výfukovými plyny a prachem, vozovka není dostatečně často čištěna zejména v zimním období. Hluk dosahuje přes den 64,5 -/+2 DB a v noci 57,9 -/+ 2 DB a limity hluku jsou tedy splněny zcela hraničně i po velmi sporném přiznání staré hlukové zátěže KHS. Kamiony v křižovatce ulic Ottova a Kuštova nedávají přednost řidičům osobních vozidel ani chodcům na dvou přilehlých přechodech, kteří před nimi musejí doslova uskakovat. K tomu aby do Kuštovy ulice mohl kamion vjet musí najet do protisměru v místě, kde je přechod pro chodce. V křižovatce se kamiony s návěsem pravidelně otáčejí, již dvakrát byla takto sražena lampa veřejného osvětlení v Ottově ulici. Tento nedůstojný problém, který trvá již více než 10 let, vzniknul v důsledku skutečnosti, že cesta do neustále se rozšiřující průmyslové zóny v Rakovníku po silnici II/229 a obchvatu B2 dimenzovaná na těžkou nákladní dopravu je o několik kilometrů delší než po silnici III/22912 a navíc do prudkého kopce. Řidiči těžkých nákladních vozidel si proto zkracují cestu do průmyslové zóny zákazem vjezdu po silnici III/22912 Ottovou a Kuštovou ulicí, což nebylo vůbec při posuzování nových záměrů v průmyslové zóně ve zjišťovacím řízení a EIA zohledněno. Dopravní obslužností průmyslové zóny jsou tak vážně dotčeni obyvatelé Kuštovy a Ottovy ulice, což nebylo vůbec při posouzení a posuzování vlivu záměrů na životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb. předpokládáno, protože záměry byly schvalovány s podmínkou, že dopravní obslužnost těžkou nákladní dopravou bude zajištěna mimo obytnou zástavbu, ne-li přímo mimo město po silnici II/229 na Plzeň. Touto kratší cestou po silnici III/22912 jsou zákazem vjezdu na mostu III/22912-0 v Ottově ulici a v Kuštově ulici řidiči těžkých nákladních vozidel naváděni návěstidly firem VALEO, RAKO a PTÁČEK městského informačního systému MIOS, což komplikuje práci PČR a MěP. V důsledku polohy Ottovy a Kuštovy ulice a nízkého početního stavu MěP a PČR se nepodařilo tento nedůstojný problém trvající více než 10 let doposud vyřešit, případně vždy jen krátkodobě na dobu maximálně řádu 2 až 3 týdnů. Přestupky řidičů kamionů se zahraniční RZ, jedoucích zejména do areálu P&G Rakona neprovádí PČR dle článku 14 ZPPP č.201/2011, k zajištění dodržování dopravního značení na mostu III/22912-0 nemá PČR mobilní váhy, které navíc nemá kde v blízkosti mostu III/22912-0 rozmístit. Problém se PČR snaží řešit prostřednictvím pravidelných hlídek v osobních automobilech, což PČR zcela zbytečně neúměrně finančně i časově zatěžuje.

Předmětem projektu je:
1) Umístění mechanické výškové zábrany proti vjezdu kamionů s návěsem v Kuštově ulici na krajské komunikaci III/22912.
2) Umístění fotopasti na krajské silnici III/22912 v Kuštově ulici na křižovatce s Ottovou ulicí nebo přímo na mechanické zábraně, která by řešila vjezd vozidel nad 3,5t, která dokáží projet mechanickou zábranou (jsou nižší než kamion s návěsem)
3) Umístění fotopasti v Ottově ulici na krajském mostu III/22912-0

Veřejný přínos projektu

V důsledku realizace navržených opatření by došlo k:
1) Významnému zlepšení životního prostředí v Ottově a Kuštově ulici podél krajské komunikace III/22912, což by přineslo významné zlepšení kvality životního prostředí stovkám obyvatel okolních obytných a bytových domů v částech města vymezených ÚP jako smíšená obytná zástavba a bydlení hromadné. Lze s velmi vysokou mírou jistoty předpokládat, že by došlo k plnění limitů hluku bez přiznání staré hlukové zátěže. V důsledku opatření by došlo k významnému zlepšení zdraví obyvatelstva včetně dětí. Z krajských ročenek vyplývá, že je v Rakovníku výskyt rakoviny jeden z nejvyšších ve Středočeském kraji.
2) Naprosté minimalizaci poškozování obytné zástavby technickou seismicitou
3) Zlepšení bezpečnosti pěších a cyklistů pod krajským mostem III/22912-0, pod kterým vede stezka pro pěší a cyklisty
4) K významnému příspěvku do státní pokladny v důsledku vybraných pokut. Pokud bychom vzali v úvahu současný stav, pak za den by bylo v ideálním případě vybráno na pokutách za nedodržování zákazu vjezdu až 332 x 2000 Kč =664 000 Kč/den. Pokud bychom vzali v úvahu výchovný efekt, jsem přesvědčen, že i tak by vybrané pokuty pomohly brzy provedená opatření 1), 2) a 3) zaplatit a v kladném případě dokonce přinášela zisk, který by šlo využít na pravidelné čištění a opravu krajských silnic. Předpokládám, že na opatření 1), 2) a 3) by sponzorským darem přispěly i firmy v průmyslové zóně, jejichž dopravní obslužností situace vznikla a taktéž si jí přejí řešit.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Realizace mechanické zábrany v Kuštově ulici na krajské komunikaci III/22912
120 000 Kč
Instalace fotopasti v Kuštově ulici na krajské komunikaci III/22912
110 000 Kč
Instalace fotopasti v Ottově ulici na krajském mostu III/22911-0
109 995 Kč
Projektová dokumentace
60 000 Kč
Po započítání předpokládaného příjmu z vybraných pokut by projekt přinášel významný zisk
0 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
399 995 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Město Rakovník
Město Rakovník neplánuje v současné době rozšíření kamerového systému a v současné mimořádné situaci nemá ani vyčleněné finanční prostředky, kterými by bylo možné pokrýt případné dofinancování projektu. Nelze doporučit realizaci tohoto záměru ani vyslovit souhlas s jeho převzetím.
Neproveditelný