Projekt pro SP - úplná revitalizace průtahu silnice II/611 obcí Starý Vestec

Ing. Zdeněk Moc, starosta obce
400 000 Kč
0 líbí se mi
Starý Vestec
Doprava

Obec na své náklady zadala vypracování studie na úplnou revitalizaci průtahu silnice II/611 obcí od vjezdu do obce ze směru od Poděbrad ke stávající křižovatce se silnicí II/272. Studie zahrnuje vlastní komunikaci, chodníky, vjezdy do nemovitostí, dešťovou kanalizaci a veřejné osvětlení, včetně umístění zpomalovacího ostrůvku na vjezdu do obce. Záměrem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu, především chodců a snížení hluku v obci. Zpracovaná studie je podkladem pro vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.

Záměr revitalizace byl projednán se SÚS Středočeského kraje, s příslibem uzavření smlouvy o spolupráci na projektové přípravě a vlastní realizaci stavby. Podmínkou bylo vypracování studie na náklady obce, která bude v nejbližších dnech kompletně předána.
Cílem je zlepšení podmínek pro život v obci. Většina nemovitostí těsně přiléhá ke komunikaci, trpí otřesy, občané trpí hlukem. Podél komunikace je dešťová kanalizace budovaná svépomocí občanů v 70. letech v nevyhovujícím stavu, veřejné osvětlení ze 60. let na konci životnosti a zcela chybí chodníky.

Veřejný přínos projektu

Veřejným prospěchem bude zlepšení životních podmínek občanů obce a především zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci, zvláště chodců. Směrový ostrůvek na vjezdu do obce donutí řidiče projíždějících vozidel ke snížení rychlosti.

Rozpočet
Popis položky
Cena
0 Kč
Projektová dokumentace
868 600 Kč
konstantní náklady na provoz VO a údržbu chodníků
105 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-573 600 Kč
Cena celkem
400 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Koordinátor projektu
Smyslem projektů v Participativním rozpočtu je uspokojovat projekty menšího rozpočtového rozsahu (řádově ve výši poskytované podpory – tedy 400tis. Kč). V rámci každého projektu je možné část nákladů vyčlenit na projektovou dokumentaci, pokud nadpoloviční část celkových nákladů bude čistě investičního charakteru. Projekt na komplexní rekonstrukci silnice v obci je svým charakterem velký investiční celek, který zajišťují jiné organizace a programy v rámci Středočeského kraje.
Neproveditelný