Výstavba a rekonstrukce dětských hřišť na Neveklovsku

Ladislav Trumpich
394 940 Kč
107 líbí se mi
Neveklov
Sport a volný čas

Předmětem projektu je vybavit vybrané části Neveklovska (dříve osady) herními prvky pro děti a mládež a tím podpořit komunitní život v těchto ohrožených lokalitách. Jedná se o dětské hřiště v místních částech obce - konkrétně Bělice, Jablonná (n. Vltavou) a Přibyšice. V provedených dotazníkových šetřeních se mezi místními obyvateli v těchto částech obce opakovaně objevuje žádost o modernizaci hřišť. Na základě tohoto šetření a setkání zastupitelů s danou místní částí obce je tento záměr ukotven v Programu rozvoje obce pro období 2020 - 2029.

Projekt osadních dětských hřišť zahrnuje celkem 3 z 33 správních částí Neveklovska – Bělici, Jablonnou (n. Vltavou) a Přibyšice. Jedná se o lokality vybrané s ohledem na vyšší počet obyvatel a zároveň vyššího poměru dětí a mládeže k celkovému počtu obyvatel.

Bělice je malá vesnička se 70 čísly popisnými, která již desetiletí přitahuje svou malebností řadu filmařů. Ve vesnici bývala v minulosti škola, která pak byla přestavěna na školku, za jejíž budovou bylo postaveno hřiště, které je zde dodnes – nachází se zde skluzavka, pískoviště, kolotoč, zeměkoule, prolézačka, dvě houpačky a několik pneumatik na prolézání. Od té doby – tj před 40 lety – nebylo hřiště modernizováno. V současné době je hřiště nevyužívané a spíše nebezpečné svému okolí – posezení se rozpadá, houpačky nefungují. Spolek Bělice, který tu působí, se již zasloužil o vytvoření sportoviště – hřiště na volejbal či nohejbal. Nyní by uvítali vytvoření prostoru pro bezpečné vyžití menších dětí a setkávání rodičů.

Jablonná (n. Vltavou) leží asi 7 km severozápadně od Neveklova v blízkosti Slapské přehrady a Vojenské zotavovny Měřín. Má cca 107 čísel popisných. Obyvatelé Jablonné (n. Vltavou) jsou velice občansky aktivní, mají hasičský spolek a existuje zde také TJ Mír Jablonná, která provozuje fotbalové kabiny a dětské hřiště na pozemku města. Toto hřiště je již zastaralé a potřebuje zásadní rekonstrukci. Nové hřiště by sloužilo všem během fotbalových utkání, kdy rodiče by se mohli dívat a děti se vyřádit na atrakcích, tak i mimo ně. Hřiště by posloužilo jako místo mezigeneračního setkávání.

Přibyšice je vesnička o 39 číslech popisných, leží 5 km na východ od Neveklova. Velký zásah do života této vesnice mělo v roce 1982 zřízení skládky komunálního, stavebního aj. odpadu, která funguje dodnes a kterou provozují Technické služby Benešov, s.r.o,, jakožto i bioplynovou stanici. V Přibyšicích je aktivní Spolek dobrovolných hasičů, který zde pravidelně pořádá akce jako jsou dětský den, pálení čarodějnic, Přibyšické tvoření, aj. Budova SDH je moderní, pozemek kolem nabízí prostor a možnosti pořádání volnočasových aktivit. Mladí lidé by zde uvítali dětské hřiště, které by bylo využíváno během zdejších akcí, na které se tu schází kolem 60 lidí, i mimo ně. Město Neveklov zde již dříve nechalo pořídit venkovní stůl na pong-pong a basketbalový koš, který ale slouží spíše starším dětem a dospělým. Zábava pro menší děti chybí.

Veřejný přínos projektu

Je známo, že v posledních desetiletích dochází k poklesu počtu obyvatel na venkově, zejména tam, kde chybí infrastruktura a komunitní život. Neveklov se svými 33 městskými částmi na ploše 5445 ha se snaží tomuto trendu čelit, zejména investicemi do infrastruktury, občanského vybavení, ovšem jde většinou o investice přímo v Neveklově. V minulém roce byl zpracován Program rozvoje obce, kdy občané jako jednu z priorit viděli podporu městských částí mimo Neveklov a jedním z bodů této podpory byla právě podpora dětských hřišť a sportovišť. Město se k této podpoře zavázalo a chce ji naplňovat, protože chce zamezit vysídlování těchto oblastí do větších měst, spádově do Prahy či Benešova. Hřiště budou sloužit nejen místním obyvatelům, ale také chatařům a chalupářům (zejména jejich dětem), kteří využívají místní objekty k rekreaci od jara do podzimu. Hřiště zároveň zlepší zázemí pro pořádání nejrůznějších akcí zdejšími spolky, nabídnou prostor pro setkávání a posílí místní komunitu.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Projekt Bělice - oprava schodů a vstupní branky
10 000 Kč
Projekt Bělice - odstranění starých prvků - svépomocí
0 Kč
Projekt Bělice - nové herní prvky – kolotoč, pískoviště + zakrytí pískoviště, dvojhrazda, lanový most
100 866 Kč
Projekt Bělice - nový mobiliář – 2x lavička k ohništi, 1x mobilní set (lavice + stůl)
21 230 Kč
Projekt Jablonná (n. Vltavou) - odstranění starých prvků - svépomocí
0 Kč
Projekt Jablonná (n. Vltavou) - nové herní prvky – kolotoč, pérové houpadlo, domeček, houpačky, věž s klouzačkou
178 606 Kč
Projekt Jablonná (n. Vltavou) - nový mobiliář – 2x mobilní lavička
10 938 Kč
Projekt Jablonná (n. Vltavou) - plůtek kolem hřiště
15 000 Kč
Projekt Přibyšice - terénní úpravy - svépomocí
0 Kč
Projekt Přibyšice - nové herní prvky – tabule, pískoviště + zakrytí, skluzavka
61 300 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Revize, opravy a údržba
12 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-15 000 Kč
Cena celkem
394 940 Kč