Odvodnění návsi v obci Nedomice

Jitka Štyksová
399 500 Kč
0 líbí se mi
Nedomice
Ostatní

Na náves nám stéká dešťová voda z komunikace a vjezdů přilehlých nemovitostí, drží se několik dní právě mezi vjezdy občanů. Realizací projektu svedeme dešťovou vodu do nově vytvořeného průlehu – ze stávajícího záhonu. Kraje průlehu znovu osázíme. Vytvoříme zelenou oázu, na přání sousedů umístíme lavičky.

Občané bydlící na naší malé návsi si již dlouhé roky stěžují na stékání dešťové vody do nejnižšího místa, před vjezdy do jejich nemovitostí. Náves nemá zpevněný povrch. Vodu není kam odvést, proto bychom rádi využili stávající záhon na vytvoření průlehu se zasakovacím ložem. Vyspádováním návsi směrem k průlehu svedeme dešťovou vodu do zásaku. Tím umožníme občanům, bydlícím po obvodu návsi, průjezd i průchod do jejich obydlí bez obtíží. Voda vysychá několik dní, tvoří se kaluže a blátivé plochy, bláto se roznáší po okolí. Tomuto také zabráníme. Sousedé si přejí umístit na slunné místo lavičky, s výhledem na průleh, který bude po okrajích nově osázen. Věříme, že naše malá náves znovu ožije :)

Veřejný přínos projektu

Veřejný prospěch vidíme ve zpřístupnění návsi po celý rok každému, protože vyřešením odvodnění zmizí kaluže: místní obyvatelé bez obtíží zajedou nebo zajdou do svých obydlí, návštěvníci návsí budou moci opět projíždět. Zajištěním vsaku v místě spadu srážek zlepšíme občanům mikroklima, osázením keři a stromy vytvoříme příjemnou dominantu nejen návsi ale i obce. Umístěním laviček na slunné místo přispějeme ke sdružování občanů a zlepšení komunikace. Osázení okrajů průlehu bude provedeno brigádou místními obyvateli, to přispěje k upevnění mezilidských vztahů i vztahu k místu jejich bydliště.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Oprava povrchu návsi recyklátem, osazení obrub
77 000 Kč
Zřízení vsaku - kamenivo, geotex, doprava
45 000 Kč
Odstranění zeminy, zeleně, výkop pro vsak,
110 000 Kč
Terénní úpravy, lavičky, zeleň
68 000 Kč
Geodetické zaměření
10 000 Kč
DPH 21%
73 500 Kč
Projektová dokumentace
40 000 Kč
zalévání průlehu, ošetření zeleně
6 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-30 000 Kč
Cena celkem
399 500 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Koordinátor projektu
Svým zaměřením nevyhovuje zcela záměrům participativního rozpočtu. Jednak veřejný zájem zde je velmi úzce definován (Zásady B.4) – v podstatě na bezprostřední majitele nemovitostí, ale především není smyslem projektů participativního rozpočtu řešit stavby typu odvodňování, kanalizaci, silnice apod. Za tímto účelem doporučujeme využít jiné existujjící dotační programy.
Neproveditelný