Díky za každou novou tůň!

Markéta Jehličková
400 000 Kč
24 líbí se mi
Třebichovice
Příroda, zeleň

Zřízení tůně/tůní v areálu bývalé úpravny vody v Sakách, na pozemku p.č. 397 v k.ú. Saky, o výměře 6929 m2, druh pozemku vodní plocha ve vlastnictví obce Třebichovice. Byla provedena změna územního plánu tak, aby bylo možné zde vodní plochu zřídit. Byl proveden zkušební výkop pro zhodnocení vhodnosti místa na vybudování tůně. Nejvrchnější vrstvu tvoří propustná zemina, pod ní je vrstva navážky, na dně pak vidíme kumulující se vodu…

CO?
Tůň – vodní plocha, vytvořená hloubením, bez hráze, bezpečnostního přelivu a spodní výpusti, popř. vybavena pouze jednoduchým odtokovým objektem, stabilizovaným například kamenným záhozem nebo rovnaninou.
Jedná se o neprůtočnou tůň/tůně mimo vodní tok.
Bude napájena z hlubinného vrtu, který byl zřízen v dobách, kdy zde byla úpravna vody a zásobovala pitnou vodou okolní obce a Kladno (Poldi – chlazení pecí). Vodárna v Sakách přestala plnit svoji úlohu, když bylo zjištěno, že voda zde vyvěrající obsahuje velké množství radonu a jeho eliminace je natolik nákladná, že zde byl ukončen provoz, okolní obce byly napojeny na “obecní” vodovod.
Od těch dob voda vyvěrá do volného prostoru, který byl bohužel v minulosti zavezen zejména stavební sutí.
Součástí tůně/tůní mohou být nízké ostrůvky, které vzhledově i ekologicky obohatí zátopu a nabídnou ptactvu poměrně dobře chráněná hnízdiště. Členitosti v tvarech břehů a prodloužení břehových čar jsou z ekologického hlediska obecně žádoucí.

PROČ?
Viz veřejný přínos.

PRO KOHO?
Pro lepší život nás všech!

Veřejný přínos projektu

Budování nových tůní je nesmírně významným počinem. S klesajícím významem rybníků pro diverzitu vodních organismů (v důsledku jejich devastace průmyslovým chovem ryb) totiž tůně (a to i ty umělé) představují z tohoto pohledu možná jednu z posledních možností záchrany celé řady organismů vázaných na vodní prostředí – a to nejen obojživelníků, vodních bezobratlých, vodních rostlin, atd.
Tůně významně zlepšují ekologické poměry v území, voda z nich volně přetéká do okolního terénu, což má ekologicky příznivý efekt plošného zamokření krajiny.
Tůně plní funkci zadržení vody v krajině, což má vliv na klima prostředí.
Sekundárně pak je to rekreační a relaxační vliv na člověka, který načerpá energii, zvýší vitalitu, odbourá stres…
Částečně lze uvažovat i o protipovodňové funkci tůní.
Tůně může sloužit jako zdroj vody pro potřeby složek IZS (hasiči Pchery), jako zdroj pro zálivku dřevin v krajině, apod.
Existence tůní má velký význam pro fungování celé krajiny.

Rozpočet
Popis položky
Cena
potřebné průzkumy území
100 000 Kč
Projektová dokumentace
300 000 Kč
udržování
60 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-60 000 Kč
Cena celkem
400 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Koordinátor projektu
Projekt nesplňuje podmínku investičních nákladů. Projektem nemůže být pouze pořízení projektové dokumentace nebo dílčích přípravných prací. Zásady B.5 Nadpoloviční většinu rozpočtu každého projektu, ucházejícího se o podporu, musejí tvořit investiční náklady. Provozní náklady do 3 let od uvedení do provozu jsou uznatelným výdajem. Podpora může být jedním ze zdrojů financování projektu.
Neproveditelný