Revitalizace ovocné aleje Suchomasty-Borek

MUDr. Martina Makešová
400 000 Kč
77 líbí se mi
Suchomasty
Příroda, zeleň

Obnova historické ovocné aleje v těsné blízkosti Českého krasu. Vzhledem k zanedbanému stavu stávajících exemplářů bude nutné je zrevidovat a citlivě odborně ošetřit a do chybějících míst doplnit nové stromy starých krajových odrůd jabloní, hrušní a slivoní.

Cílem projektu je obnovit zestárlou a již značně prořídlou alej lemující komunikaci mezi obcí Suchomasty a její osadou Borek a tím obnovit jak její historickou roli v přírodě Českého krasu, tak i funkci klimatickou, ekologickou a v neposlední řadě také produkční. Všechny tyto aspekty a řada dalších budou ku prospěchu nejen místních obyvatel, ale i procházejících turistů, jelikož alej lemuje závěrečnou část Naučné stezky Klonk vedoucí z Koněpruských jeskyní přes Suchomasty až ke kostelu sv. Mikuláše v Borku.

Součástí projektu je i propagace a zvýšení povědomí laické veřejnosti o významu extenzivních výsadeb starých krajových odrůd ovocných stromů ve volné krajině, jelikož alejí, sadů, remízků, průlehů a dalších krajinných prvků, které bývaly nejen pro ovocné stromy přirozeným a vhodným prostředím pro život, ubývá.
Současný stav skýtá celkem 154 převážně ovocných stromů (jabloně, hrušně, švestky) v dosti zanedbaném zdravotním stavu. Z tohoto důvodu bude nutné provést důkladnou a odborně provedenou revizi všech vzrostlých stromů - některé bude nutné pokácet (pouze 3) a u zbývajících exemplářů provést základní ošetření. Do chybějících míst budou vysazeny mladé ovocné stromy stanovištně vhodných starých krajových odrůd s ohledem na lokalitu a historii.
Po základní inventarizaci stavů stromů je navržena výsadba 74 ks, nejlépe špičáky pro vysokokmen, event. vysokokmeny.
Součástí finančních nákladů bude projektová dokumentace zahrnující i odborné vyjádření k současnému stavu aleje a navrhovaným opatřením, odborné ošetření + pokácení, výsadba, instalace naučné tabule.

Veřejný přínos projektu

Prospěch pro veřejnou společnost spočívá ve zlepšení klimatických podmínek v blízkém okolí aleje ve smyslu schopnosti efektivnějšího zadržení vody v krajině, zvýšení vzdušné vlhkosti a snížení prašnosti, zabrání přehřívání krajiny a zlepší adaptaci fauny i flory na teplotní výkyvy s dlouhými obdobími horka a sucha, které v posledních letech trápí českou přírodu. Zamezí erozi půdy z okolních pozemků intenzivně zemědělsky využívaných. Zvýší biodiverzitu krajiny nejen zlepšením klimatických podmínek výše uvedených, ale, jak je známo, staré stromy (ovocné nevyjímaje) hostí řadu dnes již ohrožených živočišných druhů zejména ze skupiny bezobratlých. V jarním období budou kvetoucí ovocné stromy bohatým zdrojem potravy pro včely i ostatní hmyz. Konkrétním prospěchem pro místní a kolemjdoucí bude v neposlední řadě produkční schopnost ovocných dřevin s jejím širokým využitím.
Rádi bychom při realizaci projektu zapojili místní komunitu, ať už při výsadbě či následné péči.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Ošetření stávajících alejových stromů, zdravotní řez RZ
187 800 Kč
Vykácení stromů v havarijním stavu
7 000 Kč
Výsadba, zamulčování, zakůlování instalace svařovaného pletiva proti okusu
133 200 Kč
Úklid, štěpkování
39 500 Kč
Doprava
30 000 Kč
Projektová dokumentace
40 000 Kč
Péče o vysazené stromy a bylinné patro
45 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-82 500 Kč
Cena celkem
400 000 Kč