Obnova berounských Brdatek - vybudování tůní a lávek

Václav Kovář
397 100 Kč
276 líbí se mi
Beroun
Příroda, zeleň

Brdatka jsou oblíbenou, i když v posledních letech opomíjenou volnočasovou lokalitou v pěší dostupnosti z centra města Berouna. Zároveň jsou významnou zónou výskytu ohrožených druhů. Chceme podpořit zdejší pestrost přírodě blízkými opatřeními (obnovou původních tůní) a zároveň zpřístupnit další část této oblasti veřejnosti. Projekt rozšiřuje stávající naučnou stezku Talichovým údolím, návštěvníky po haťových lávkách zavede do mokřadního biotopu a nabídne informace o místních vzácných druzích.

VÝCHODISKO PROJEKTU: Talichovo údolí se nachází na sever od Berouna na okraji CHKO Křivoklátsko. Údolí bylo od nepaměti vyhledávaným výletním místem. Přes velkou oblibu místa mezi místními nebylo do obnovy turistických cest ani odpočívadel významněji investováno, přestože údolí má velký potenciál. Velkou oblíbenost si drží zejména pro svoji malebnost a klid. Místo je na rozdíl od ostatních rekreačních zón chráněno před hlukem z dálnice D5. Díky svému reliéfu nabízí údolí v létě příjemný chládek, v zimě naopak bezvětří. To vše v kombinaci s ideální vzdáleností od Berouna (cca 2 km). Nabízí se jako ideální prostor pro různé činnosti, ať už vycházky všech věkových skupin, výlety rodin s dětmi, venčení psů, nebo sportovní aktivity. Proto si spolek Berounská zeleň po dohodě s městem Beroun vzal za cíl místo dále zatraktivnit. Naší inspirací jsou mokřady Jablonné na Liberecku. Projekt od počátku řešíme v kooperaci s městem Beroun, které je vlastníkem pozemků, stejně jako s místními spolky, které jsou v daném území činné. Jako první z postupně na sebe navazujících kroků projektu bychom rádi vybudovali tůně a stanoviště pro pozorování obojživelníků, plazů a dalších mokřadních druhů, stejně jako bohaté vegetace, spojené s tímto biotopem. V první fázi plánujeme obnovit původně třecí rybníček, vybudovat tůně, které pomohou v místě zadržet momentálně rychle mizící vodu, a mobiliáře a informačních prvky pro veřejnost.
CÍLE PROJEKTU: Nabídnout obyvatelům důvod přijít a podívat se co je v Brdatkách nového. Naší vizí je „přírodní akvárium“, tedy místo kam by mohly školy, rodiny nebo kdokoli jiný chodit pozorovat volně žijící druhy v jejich přirozeném prostředí. Takové přírodní akvárium – tůně spojené haťovými lávkami – jsou atraktivní pro procházku už jen ze své podstaty, nabízejí pohled přímo pod hladinu a do nitra unikátního biotopu. Tůně i jejich okolí budou obsahovat řadu zajímavých původních, za normálních okolností však jinak přehlédnutelných rostlin. Oblast je významná z hlediska obojživelníků a plazů, kterým se zlepší podmínky pro rozmnožování. Místo bude přístupné všem návštěvníkům bez omezení, stále půjde o volnou krajinu, a naváže na existující naučnou stezku „Talichova naučná stezka“. Věříme, že bude atraktivním místem i z hlediska výuky a ekovýchovy, a rozšíří se využití oblasti vzdělání pro studenty blízkého gymnázia Joachima Barranda. Koncepce do budoucna předpokládá minimální náklady na provoz ze strany města, neboť není třeba jakýkoli personál a údržba bude třeba minimální vzhledem k přírodnímu pojetí projektu. Záměr jsme konzultovali s ostatními zájmovými skupinami, které v místě působí, jmenovitě s místním Rybářským svazem a také s místními myslivci. Kladné stanovisko k záměru nám na osobní schůzce poskytl také místní lesní správce. Dalším dotčeným subjektem je město Beroun, které projektu vyjádřilo podporu.

Veřejný přínos projektu

Veřejný přínos
Chceme v první řadě poukázat na význam a bohatství této lokality, která je už nyní pro obyvatele Berouna vyhledávaným místem k odpočinku, sportovním, a dalším aktivitám. Zároveň vnímáme zadržování vody v krajině jako jeden z dlouhodobě velmi důležitých principů, které je potřeba do naší krajiny vracet. Brdatka jsou ideální příležitostí skloubit rekreační a volnočasový pobyt v přírodě s nenásilnou formou osvěty a poznávání místního unikátního biotopu. V obecném smyslu usilujeme také o zhodnocení stávajícího stavu lokality tak, aby zde byl pobyt pro návštěvníky příjemnější a přínosnější. Pro posouzení veřejného zájmu jsme nechali zpracovat odborný komentář k našemu projektovému záměru. Zoologickou zprávu zpracoval Mgr. Emil Šnaidauf, předseda 5. ZO ČSOP Beroun. „Oblast je dobře zoologicky prozkoumána, neboť od roku 1990 probíhá v okolí rybníčku pravidelný jarní odchyt a přemísťování obojživelníků při jejich migraci v době rozmnožování. Průzkum byl navíc proveden i v rámci budování naučných stezek Brdatka–Talichovo údolí a Talichova stezka. Mimo běžných ptáků lesů a jejich okrajů se v okolí vyskytují strakapoud velký a šoupálek dlouhoprstý. Pravidelně zde lze spatřit i káně lesní. V okolí vodní nádrže loví a hnízdí konipas bílý. Z plazů zde žije slepýš křehký, ještěrka obecná, užovka obojková a v poslední době tu byla pozorována vzácná užovka podplamatá. Z vodních ptáků je zde několik párů kachny divoké. V minulosti byl spatřen i ledňáček říční. V rybníčku se pravidelně na jaře rozmnožuje jinde se stále zmenšující populace ropuchy obecné (dnes 400–500 kusů). V minulosti zde bylo spatřeno několik skokanů ostronosých včetně jejich vajíček (samci na sebe upozornili svým modrým zabarvením). Každý rok se objeví mimo vodu i jedinci skokana hnědého. V současnosti se v lokalitě vyskytuje jeden druh kriticky ohroženého hada, dva druhy silně ohrožených plazů a jeden druh ohroženého obojživelníka a plaza. Zdejší biotop by mohl po revitalizaci, úpravě břehu rybníka a obnově bývalých lesních tůněk, také plně vyhovovat pro život a rozmnožování ropuchy zelené a ocasatých obojživelníků – čolka obecného a horského, kteří se vyskytují v nejbližším okolí (to bylo potvrzeno pravidelným odchytem při migraci v okolí Nového Jáchymova).“

Rozpočet
Popis položky
Cena
Dřevěné lavičky
5 000 Kč
Informační cedule - návrh, výroba a instalace
23 000 Kč
Terénní práce
24 000 Kč
Výsadby
48 000 Kč
Kamenivo
6 500 Kč
Materiál na zpevnění hrází - akát
12 500 Kč
Materiál - kulatina, kůly a špalky z tvrdého dřeva
15 000 Kč
Materiál - řezivo na haťové lávky
94 500 Kč
Prořez stromů
1 600 Kč
Provedení těsnící vrstvy tůní - práce + materiál
45 000 Kč
Odborné práce na konstrukcích
50 000 Kč
Projektová dokumentace
36 000 Kč
Práce spojené s údržbou lokality - čištění tůní, prořez, opravy (cca 50 hod/rok)
36 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
397 100 Kč