Čistota a ekologie v Lysé nad Labem

Klára Vondráková
400 000 Kč
63 líbí se mi
Lysá nad Labem
Příroda, zeleň

Revitalizace části stoky přitékající do Litolské svodnice a úklid černé skládky

Revitalizace stoky pomůže vyčistit koryto stoky od zaneseného bahna a odpadků, údržba koryta je značně zanedbána. Budou dále odstraněny náletové dřeviny, zapáchající sediment z profilu koryta, dále bude provedeno oživení zeleně doplněním vhodnými dřevinami. Úsek začíná betonovým mostkem, který je vedle sběrného místa tříděného odpadu. Dále se zde nachází druhý betonový mostek a betonový propustek, které také slouží jako popelnice. Délka úseku je 800 m. Vytěžené sedimenty budou použity k terénním úpravám nebo společně s nasbíranými odpady odvezeny na skládku.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR přímo na svých stránkách uvádí Litolskou svodnici jako vodní tok vhodný k revitalizaci.
Černá skládka je přímo vedle polní cesty, kam směřuje řada lidí na procházku či sportem na okruhu Lysá – Řehačka – Byšičky. Úklid černé skládky je dosti aktuální, neboť se stále rozšiřuje. Momentálně zabírá plochu zhruba o rozměru cca 20 m2. Odpad bude mechanicky vysbírán a následně odvezen na skládku.

Veřejný přínos projektu

Péče o životní prostředí je veřejným zájmem a každá část fungujícího přírodního prvku tvoří zdravý ekosystém. Upravené a vyčištěné koryto bude lépe plnit svoji funkci vodního režimu v krajině. Odstraněním černé skládky se předejde jejímu rozšiřování a daná plocha bude zpátky součástí čisté přírody.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Chemický rozbor sedimentu, klasifikace podzemní vody
30 000 Kč
Biologický a dendrologický průzkum
15 000 Kč
Nákup nové vegetace
80 000 Kč
Odstranění a odvoz odpadů
25 000 Kč
Zemní práce
80 000 Kč
Vegetační úpravy, doplnění zeminy
95 000 Kč
Projektová dokumentace
15 000 Kč
Údržba vegetace
60 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
400 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
OŽP, oddělení ochrany životního prostředí
Projekt „Čistota a ekologie v Lysé nad Labem“ považujeme za přínosný z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny. Projekt se dotýká některých zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, avšak spíše pozitivním způsobem, a projekt není apriori v konfliktu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Jedná se o vhodnou péči o vodní tok a jeho nivu, které jsou významnými krajinnými prvky.
Proveditelný
Koordinátor projektu
Projekt byl po konzultaci s navrhovatelkou stažen z realizace, jelikož navrhované pozemky nejsou zcela ve vlastnictví města ani kraje. Tím pádem nebyla dodržena podmínka D.3.3 Zásady participativního rozpočtu.
Neproveditelný