Venkovní učebna LOĎ pro ZŠ a MŠ Bystřice

Michal Hodík
400 000 Kč
0 líbí se mi
Bystřice
Vzdělání

Předmětem projektu je výstavba venkovních učeben na pozemku v areálu Základní školy Bystřice, nedaleko Splavského rybníka. Pozemek je ve vlastnictví Města Bystřice a navržená stavba je v souladu s platným Územním plánem města Bystřice. Stavba venkovní učebny je řešena jako dřevostavba ve tvaru lodi. Venkovní učebny jsou bezbariérové. Součástí venkovních učeben je výsadba zeleně.

Venkovní učebna je řešena jako dřevěná terasa ve tvaru lodi. Stavba se skládá ze skladu, který se nachází uprostřed dispozice lodi a rozděluje loď na dvě části. Z obou stran k němu přiléhají dvě terasy určené pro výuku. Každá terasa má kapacitu 30 žáků. Kolem teras je zábradlí. Na obou protilehlých koncích ve špici je umístěno stupňovité sezení. Každá učebna je vybavena tabulí, stoly a židlemi. Centrální sloup symbolizuje stožár, na kterém je umístěna vlajka. Na hlavní nosník jsou umístěné markýzy pro odstínění, myšlené jako plachty lodi.
Cílem předkládaného projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání v Základní škole Bystřice prostřednictvím vybudování venkovní učebny nejen přírodovědných předmětů spojené s aktivitami: výstavba nové moderní venkovní učebny s přístupovou cestou nejen pro výuku fyziky a přírodopisu, umožňující práci v terénu a provádění dlouhodobých pokusů. Dalším cílem je posunout kvalitu výuky do stavu, který bude splňovat požadavky na moderní výukové zázemí s důrazem na možnost praktického zapojení žáků. V rámci výstavby venkovní učebny přírodních věd budou žákům zprostředkovány nejen teoretické znalosti, ale také praktické zkušenosti, protože mohou mj. provádět sledování, pokusy a měření přímo v terénu. V neposlední řadě je to výuka ve venkovním prostředí na čerstvém vzduchu.
Projekt venkovních učeben je určen pro všechny ročníky Základní školy a Mateřské školy v Bystřici.
Město Bystřice má 4422 obyvatel. Místní ZŠ navštěvuje 365 žáků, rozdělených do 17 tříd a MŠ 135 dětí. Pro mimoškolní aktivity bude možné učebny využít v rámci Školní družiny, ve které během dne zůstává 109 žáků. Po vyučování se schází také Školní klub s 25 členy.

Veřejný přínos projektu

Investice do zkvalitnění výuky a vzdělávání našich dětí je ve veřejném zájmu všeobecně. Děti, které vychováváme a vedeme určitým směrem, jsou naše budoucnost. Zpestření výuky a propojení s enviromentální výchovou je přínosem nejen pro děti samotné, ale i učitele, rodiče aj. Děti se v rámci výuky mají možnost prakticky zapojit a získávat nejen teoretické znalosti, ale také praktické zkušenosti díky sledováním, pokusům a zapojení se přímo v terénu. V neposlední řadě venkovní učebny poskytnou možnost žákům více pobytu během dne venku, na čerstvém vzduchu.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Průzkumné geodet.práce, inženýrská činnost
88 330 Kč
Zařízení staveniště, VRN, ostatní náklady
86 070 Kč
Základy (komunikace, ost.konstrukce, přesun hmot)
969 644 Kč
Zeleň
95 000 Kč
Zemní práce
119 663 Kč
Izolace proti vodě, vnitř.kanalizace
66 923 Kč
Elektroinstalace
78 650 Kč
Konstrukce tesařské, krytina, nátěr
715 222 Kč
Konstrukce truhlářské
570 037 Kč
0 Kč
Konstrukce zámečnické
460 845 Kč
Projektová dokumentace
115 000 Kč
ošetření dřeva lazurou
18 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-2 983 384 Kč
Cena celkem
400 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Koordinátor projektu
Smyslem projektů v Participativním rozpočtu je uspokojovat projekty menšího rozpočtového rozsahu (řádově ve výši poskytované podpory – tedy 400tis. Kč). V rámci každého projektu je možné část nákladů vyčlenit na projektovou dokumentaci, pokud nadpoloviční část celkových nákladů bude čistě investičního charakteru. Je naším záměrem, abychom realizovali projekty na kterých se investičně podílíme zcela nebo alespoň nadpoloviční částí. U podaného projektu je navíc i ta překážka, že objekt je umístěn v uzavřeném areálu školy a tím je zamezena dostupnost pro širokou veřejnost, což podstatným způsobem snižuje veřejný prospěch projektu (Zásady B.4) jako takového.
Neproveditelný