Cesta pro naši krajinu: Soběhrdy - Petroupim

Pavel Bartík
290 000 Kč
136 líbí se mi
Soběhrdy
Příroda, zeleň

Předmětem projektu je obnova historické cesty spojující obce Petroupim a Soběhrdy, která byla během kolektivizace v 50. letech zaorána. Obnovená cesta rozdělí pole o výměře přibližně 32 hektarů v k. ú. Soběhrdy a pole o výměře přibližně 36 hektarů v k. ú. Petroupim a díky výsadbě ovocných stromů pomůže zabránit erozi půdy.

Jedná se o společný projekt obcí Petroupim a Soběhrdy. Nově obnovená cesta o délce 1,3 km prochází katastrálním územím obou výše zmíněných obcí (0,6 km v katastrálním území Obce Soběhrdy a 0,7 km v katastrálním území Obce Petroupim). Na území Obce Soběhrdy se jedná o pozemky č. 1404/52, k. ú. Soběhrdy a č. 1512/2, k. ú. Soběhrdy. Cesta v katastru obce Petroupim bude obnovena na pozemcích č. 380/58, 2327/1, 516/4 a 340/5, vše k. ú. Petroupim. V plánu je výsadba aleje 150 ovocných stromů.

Jedním z hlavních přínosů cesty bude propojení obou obcí a možnost pěších procházek. Vznikne zatravněný pás, po jehož okraji budou vysázeny ovocné stromy. Zamýšlená forma realizace není invazivní pro okolní přírodu a naopak vytváří přirozené útočiště pro volně žijící zvěř.

Jde o společný projekt dvou samostatných obcí – Soběhrdy a Petroupim.

Veřejný přínos projektu

Jedná se o vznik významného krajinného prvku, který si vedle zpřístupnění krajiny klade za cíl obnovit a podpořit rozmanitost krajiny a ochranu před erozí půdy.
Na realizaci a dlouhodobé udržitelnosti projektu se budou podílet občané zmíněných obcí. Toto zapojení přinese i významný společenský (veřejný) prospěch. Dojde k posílení místní soudržnosti. Zapojení obyvatel přispěje i výrazně pozitivnímu vnímání potřeby rozvoje původních krajinných prvků. Nová cesta se stane spojnicí těchto míst. Výsadba ovocných stromů – převážně původních českých odrůd – vysokokmenů navrátí do krajiny místně obvyklé krajinné prvky – ovocné stromy. Pozitivně přispěje k rozvoji biodiverzity, vytvoření podmínek pro další živočišné druhy (hmyz, ptáci, drobná zvěř…) a v neposlední řadě i úroda těchto stromů může přispět ke zkvalitnění výživy místních obyvatel.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Nákup stromků - vysokokmeny, staré odrůdy, zapěstovaná korunka
50 000 Kč
Předvýsadbová úprava, srovnání plochy, vytvoření mírného protierozního valu
50 000 Kč
Geodetické zaměření a vytyčení hranic v terénu
30 000 Kč
Výsadba ovocných stromů
20 000 Kč
Podpěrné kůly, ochranné pletivo
30 000 Kč
Travní osivo a osetí
30 000 Kč
Projektová dokumentace
20 000 Kč
Péče po výsadbě: Kontrola, opravy úvazků, výchovný řez, zálivka - 3 roky
60 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
290 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
OŽP, oddělení ochrany životního prostředí
Výsadba ovocných dřevin do volné krajiny, kde v místech historické polní cesty oddělí zcelené zemědělské pozemky a vymezí tak koridor pro její znovuobnovení, je z pohledu posílení kostry ekologické stability, ochrany krajinného rázu, ochrany proti erozi (svažitý terén), důležitým a vítaným příspěvkem. Orgán ochrany přírody doporučuje podpořit realizaci projektu.
Proveditelný