Revitalizace parku Košťálkova Beroun

Ing. Michal Mišina, místostarosta města
400 000 Kč
50 líbí se mi
Beroun
Příroda, zeleň

Cílem projektu je pozvednout reprezentativní funkci prostoru, který je jedním z hlavních vstupů do města. V parku navrhnout takové úpravy, které budou atraktivní během celé vegetace a zároveň v jedné jeho části prostor zobytnit pro místní obyvatele sídliště.

Projekt řeší revitalizaci veřejného prostoru v oblasti Velkého Sídliště Beroun, který je součástí jednoho z hlavních vstupů do města. Stávající podoba respektuje kompozici, jež zde vznikla v době zakládání přilehlého panelového sídliště. Kompozice je ryze okrasná, převažují v ní rozsáhlé trávníkové plochy s nahodile rostoucími solitérními dřevinami a stromovými i keřovými skupinami. Dominantou prostoru je v současnosti budova Střední zdravotnické školy. Kulturně-historickými dominantami prostoru jsou dva pamětní kameny. První z nich je pomník Josefa Moláka, druhým je kámen s pamětní deskou připomínající 100 let založení České republiky (Lípa svobody). Mnohé z dřevin jsou, vlivem vysokého věku či nepříznivých klimatických podmínek v minulých letech, ve špatném zdravotním stavu.
Cílem města Beroun je celková rekonstrukce prostoru tak, aby došlo:
– k pozvednutí reprezentativní funkce prostoru jako jednoho z hlavních vstupů do města (ze západní strany od města Králův Dvůr)
– k úpravě zeleně, která bude atraktivní během celé vegetace ve všech ročních obdobích
– k zobytnění prostoru na západní straně budovy Střední zdravotnické školy, a aby zde byla umístěna odpočinková místa s grilly a příslušným mobiliářem.
Projekt je navržen pro tři hlavní cílové skupiny:
1. všechny občany města Beroun i návštěvníky z okolních obcí, kteří při příjezdu do města budou vnímat park v každém ročním období jako ostrov radosti a barev,
2. pro obyvatele přilehlého Velkého sídliště, kteří budou moci některé části parku využívat komunitně jako místa setkávání a občanské pospolitosti,
3. pro studenty a učitele Střední zdravotnické školy, která s řešeným parkem těsně sousedí, zmínění mohou park využívat v přestávkách během výuky.

Podrobnější popis projektu:
Návrh pracuje s pravidelným rastrem výsadeb a ploch okrasných valounů, které jsou rovnoběžně rozmístěny ve stávajících trávníkových plochách. Hlavními kompozičními osami jsou osově souměrná budova zdravotní školy a trasa živelné stezky protínající prostor ve směru JV - SZ. Do trvalkových pásů jsou uvažovány okrasné druhy travin a trvalek. Pro keřové výsadby jsou uvažovány půdopokryvné druhy rostlin do 1 metru výšky. Počítáno je také s výsadbou alejových stromů, které nahradí odstraněné dřeviny.

Veřejný přínos projektu

Rekonstrukce stávajících parků stejně jako jejich zakládání má jednoznačně veřejný prospěch, jedná se o aktivity, které mají pozitivní dopad nejen na obyvatele města a jeho návštěvníky, ale zejména na životní prostředí.
Město Beroun dlouhodobě řeší problémy se stavem ovzduší. Jejich hlavní příčinou do nedávna byly průmyslové podniky, dnes jsou to zejména emise z narůstající dopravy. Řešení tohoto problému je poměrně komplikované také proto, že geografický profil území města je tvořen poměrně úzkým údolím, kterým protékají dvě řeky – Berounka a Litavka se svými inundačními pásmy. Tato skutečnost totiž nedává mnoho prostoru pro účinná a přitom efektivní řešení. V tomto údolí je městská obytná zóna protkána frekventovanými komunikacemi nadregionálního významu, jako jsou dálnice D5, silnice II. třídy č. 605, 116, 118, silnice III. třídy č. 11533, železniční koridor Praha – Plzeň, železniční tratě Beroun – Rudná u Prahy – Praha a Beroun – Rakovník. Je proto více než zřejmé, že každé opatření vedoucí ke snížení dopadů automobilové dopravy v obytných částech města je v zájmu vytváření zdravého prostředí pro jeho obyvatele.
Předkládaný projekt řeší prostor stávajícího parku při vjezdu do města, park těsně sousedí s lokalitou Velké sídliště, je vstupní branou do této části města. Velké sídliště je nejlidnatější čtvrtí Berouna, ve výškových panelových domech i nižších zděných domech bydlí převážná většina berounských občanů. Proto má navržená rekonstrukce velký veřejný prospěch, z pohledu obyvatel i z pohledu životního prostředí.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Realizace (náklady na rostlinný materiál, práce, sadové úpravy, povrchy, mobiliář, VRN)
4 755 300 Kč
Projektová dokumentace
90 750 Kč
Následná péče o výsadby, údržba realizovaných prvků (mobiliář, cesty, plochy valounů)
2 826 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-7 272 050 Kč
Cena celkem
400 000 Kč