Jak rozhodnout

Samotné rozhodování o vítězných projektech bude dle harmonogramu stanoveným ve Výzvě participativního rozpočtu přístupné od 16. května 2020.

TERMÍNPROCES
01.03.2020 – 31.03.2020Podávání návrhů projektů
01.03.2020 – 31.03.2020Sběr podpory pro návrhy
01.04.2020 – 15.06.2020Veřejná setkání s občany
01.04.2020 – 15.05.2020Posuzování projektů úřadem
16.05.2020 – 15.06.2020Hlasování občanů
Od 01.07.2020Realizace vítězných projektů

Podrobně hlasování upravuje dokument Zásady participativního rozpočtu v bodu G) Hlasování a výběr projektů:

1) Hlasovat může každý občan Středočeského kraje starší 18 let.

2) Termín pro zahájení a ukončení hlasování vyhlašuje Rada Středočeského kraje ve výzvě.

3) Hlasování probíhá v elektronické a papírové podobě, a to (i) na webových stránkách, (ii) na veřejných setkáních, (iii) na kontaktních místech a (iv) poštou. Každý občan si může vybrat a využít pouze jednu z výše uvedených možností.

4) Podporu projektu občan vyjadřuje kladnými hlasy, kterých má k dispozici 5 (z toho maximálně dva pro jeden projekt).

5) Nesouhlas s projektem občan vyjadřuje zápornými hlasy, které má 2 (z toho maximálně jeden pro jeden projekt).

6) Počet kladných i záporných hlasů pro jednotlivé projekty je průběžně zveřejňován na webových stránkách kraje.

7) Hlasování je tajné.

8) Po ukončení hlasování jsou sečteny všechny platné kladné i záporné hlasy. Projekty, pro které hlasovalo více občanů záporně než kladně, jsou vyloučeny. Projekty jsou seřazeny dle počtu dosažených kladných hlasů (dále dle počtu záporných hlasů, v případě shody rozhoduje los). Na základě tohoto žebříčku budou v každém ORP a v každé velikostní kategorii přiděleny požadované finanční prostředky v pořadí od projektu, který získal nejvíce hlasů, až do vyčerpání přidělených finančních prostředků.

9) Projekty budou dle dosaženého pořadí zařazovány do seznamu vítězných projektů, a to až do vyčerpání finanční částky na příslušný ročník participativního rozpočtu určené ve výzvě.

10) Výsledky hlasování a vítězné projekty budou zveřejněny. Zveřejněné výsledky hlasování obsahují:

  1. Počet hlasujících a počet odevzdaných platných hlasů.
  2. Počet hlasů získaných jednotlivými návrhy projektů.
  3. Seznam návrhů projektů doporučených k podpoře.